Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając literacki dorobek Marii Konopnickiej oraz jej wkład w działalność patriotyczną, ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej.

W uchwale Sejmu możemy przeczytać, że: „Dokonała przełomu w polskiej literaturze dla dzieci, podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na wyżyny artyzmu. Za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Współorganizowała protest światowej opinii publicznej przeciwko niemieckim represjom wobec dzieci polskich we Wrześni w latach 1901–1902 i ustawom wywłaszczeniowym. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych przez rosyjskie władze”.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami z życia oraz z twórczością Patronki naszej szkoły – Marii Konopnickiej oraz udziału w konkursach współorganizowanych z Gminną Biblioteką Publiczną w Buczku.

 

Regulamin konkursu literackiego

pt. „Twórczość Marii Konopnickiej oczami czytelników”

 

1. Organizatorzy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczku.

2. Cele:

- rozwijanie wyobraźni literackiej inspirowanej przeczytanymi utworami,

- zachęcanie do wyrażania swoich zainteresowań i przeżyć związanych z literaturą w formie literackiej,

- szersze zapoznanie czytelników z twórczością Marii Konopnickiej jako patronki szkoły oraz patronki roku 2022.

3. Ogólne informacje o konkursie:

- konkurs adresowany jest do uczniów klas V – VIII ze Szkoły Podstawowej w Buczku

- Konkurs polega na napisaniu listu do Marii Konopnickiej, w którym autor wyrazi swoje przemyślenia dotyczące wybranego utworu Marii Konopnickiej.

Uczestnicy składają prace w formie wydruku komputerowego (min. 1 strona A4), czcionka 12.

Praca musi zawierać imię, nazwisko i klasę uczestnika konkursu.

 

5. Termin składania:

Prace należy składać u wychowawcy klasy oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Buczku do 13 maja 2022 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 czerwca 2022 roku

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

w ramach konkursu

W związku z realizacją wymogów zawartych w art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących osobie, której dane dotyczą prawach z tym związanych.

Administrator

Twoich danych

Dane kontaktowe

Gminna Biblioteka w Buczku, reprezentowana przez Kierownika Biblioteki z siedzibą 98-113 Buczek, ul. Szkolna 1, kontakt:

1)        osobiście lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2)        telefonicznie: 43 677 44 43

pisemnie na adres: 98-113 Buczek, ul. Szkolna 1

Inspektor Ochrony Danych

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Buczku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania

Dane będą przetwarzane przez Bibliotekę w celu udziału w konkursie  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji zebrania dobrowolnej zgody od osób uczestniczących w konkursie. Dane przetwarzane będą do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora Danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora Danych.

Dane osobowe będą ujawniane innym odbiorcom w związku z umieszczeniem zdjęć w sieci Internet w szczególności dla Facebook Ireland Ltd.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarza Gminna Biblioteka Publiczna  w Buczku mają prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Biblioteka nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;

7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd., którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Regulamin konkursu plastycznego

pt. „Ilustracja do wybranego utworu Marii Konopnickiej”

 

1. Organizatorzy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczku.

2. Cele:

- rozwijanie wyobraźni plastycznej inspirowanej przeczytanymi utworami,

- zachęcanie do wyrażania swoich zainteresowań i przeżyć związanych z literaturą w formie plastycznej,

- szersze zapoznanie czytelników z twórczością Marii Konopnickiej jako patronki szkoły oraz patronki roku 2022

- poznawanie oryginalnych technik plastycznych,

- popularyzacja twórczości plastycznej dzieci.

3. Ogólne informacje o konkursie:

- konkurs adresowany jest do uczniów klas II – IV ze Szkoły Podstawowej w Buczku

- przedmiotem konkursu jest wykonanie oryginalnej ilustracji do dowolnego utworu Marii Konopnickiej.

4. Technika wykonania prac:

- format pracy A4,A3

- atrakcyjna technika wykonania (uwaga: nie stosujemy kredek i mazaków), wskazane: wyklejanki, wydzieranki, akwarele itp.;

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą:

- imię, nazwisko i klasę autora pracy,

- tytuł utworu, którego praca dotyczy.

5. Termin składania prac:

Prace należy składać u wychowawcy klasy, oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Buczku do 13 maja 2022 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 czerwca 2022 roku

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

w ramach konkursu

W związku z realizacją wymogów zawartych w art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących osobie, której dane dotyczą prawach z tym związanych.

Administrator

Twoich danych

Dane kontaktowe

Gminna Biblioteka w Buczku, reprezentowana przez Kierownika Biblioteki z siedzibą 98-113 Buczek, ul. Szkolna 1, kontakt:

1)        osobiście lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2)        telefonicznie: 43 677 44 43

pisemnie na adres: 98-113 Buczek, ul. Szkolna 1

Inspektor Ochrony Danych

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Buczku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania

Dane będą przetwarzane przez Bibliotekę w celu udziału w konkursie  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji zebrania dobrowolnej zgody od osób uczestniczących w konkursie. Dane przetwarzane będą do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora Danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora Danych.

Dane osobowe będą ujawniane innym odbiorcom w związku z umieszczeniem zdjęć w sieci Internet w szczególności dla Facebook Ireland Ltd.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarza Gminna Biblioteka Publiczna  w Buczku mają prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Biblioteka nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;

7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd., którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Aktualności


Dzisiaj jest: Niedziela
26 Czerwca 2022
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania
Narkomanii
Imieniny obchodzą
Jan, Jeremiasz, Jeremi, Paweł, Zdziwoj
Do końca roku zostało 189 dni.
Zodiak: Rak

Zapytania ofertowe

Losy absolwentów

Do pobrania

Nasze zdjęcia

Content