Każdego roku w progach naszej szkoły witamy nowych pierwszoklasistów. Pierwsze dwa miesiące to czas na poznanie szkoły, jej zwyczajów, zdobycie nowych wiadomości i umiejętności. Wszystkie te działania mają przygotować dzieci do wielkiego wydarzenia – ślubowania.

Ten szcze­gólny dzień odbył się 26 paździer­nika 2021 roku w Szkole Pod­sta­wo­wej im. Marii Konopnickiej w Buczku. Przedstawiciele star­szych klas zapro­sili wszyst­kich na pro­gram arty­styczny. Pierw­szo­kla­si­ści w obec­no­ści pani dyrektor, pana wójta gminy Buczek oraz rodziców musieli wyka­zać się wie­dzą i umie­jęt­no­ściami, aby zasłu­żyć na paso­wa­nie. Pierw­szo­kla­si­ści recy­to­wali wier­sze, śpie­wali pio­senki, udzie­lali odpo­wie­dzi na pyta­nia, które zadawane były przez starszych kolegów. Wszyst­kie dzieci udo­wod­niły, że znają swoją Ojczy­znę i są gotowe do zdo­by­wa­nia świata. Zgro­ma­dzona publicz­ność bez waha­nia zde­cy­do­wała, że pierw­szaki świet­nie zdały egza­min i mogą przy­stą­pić do aktu ślu­bo­wa­nia. Pierw­szo­kla­si­ści ślu­bo­wali być dobrym i uczci­wym, sza­no­wać rodzi­ców i nauczy­cieli, uczyć się tego, co piękne i mądre oraz kochać i czcić swoją Ojczy­znę. Następ­nie pani dyrek­tor Anna Truskowska razem z panem wójtem Bronisławem Węglewskim doko­nali aktu paso­wa­nia każ­dego pierw­szaka na ucznia Szkoły Pod­sta­wo­wej w Buczku. Małym boha­te­rom zostały wrę­czone pamiąt­kowe dyplomy i słodkie upominki.
Po ofi­cjal­nej czę­ści ucznio­wie z rodzi­cami udali się do klas na słodki poczę­stu­nek. Wszyst­kim pierw­szo­kla­si­stom życzymy, aby ten dzień pozo­stał w ich pamięci jako wiel­kie prze­ży­cie i nie­za­po­mniana, rado­sna chwila. A Rodzi­com gra­tu­lu­jemy tak zdol­nych pociech.
Występ został przy­go­to­wany pod kie­run­kiem wycho­wawcy klasy Ia -Aleksandry Grzelak i Marta Pawłowskiej, wycho­wawcy klasy Ib – Sylwii Gosławskiej.

 

Aktualności


Dzisiaj jest: Sobota
13 Sierpnia 2022
Imieniny obchodzą
Diana, Dianna, Gertruda, Helena,
Hipolit, Hipolita, Jan, Kasjan,
Radomiła, Wojbor

Do końca roku zostało 141 dni.
Zodiak: Lew

Zapytania ofertowe

Losy absolwentów

Do pobrania

Nasze zdjęcia

Content